Forbidden city

11 days / 10 nights – Four Cities and one Town
(Beijing – Xian – Chengdu – Shanghai – Wuzhen – Shanghai)

Great Wall

12 days / 11 nights – Travel with us to China!
(Beijing – Xian – Shanghai – Shanghai – Suzhou – Shanghai)

Xian

14 days / 13 nights – From Beijng to Shanghai
(Beijing – Taiyuan – Pingyao – Xian – Luoyang – Kaifeng – Anyang – Zhengzhou – Shanghai)

Red Land

15 days / 14 nights – From Beijing to the Red Land
(Beijing – Luoyang – Longmen Grottoes – Xian – Chongqong – Dazu – Kunming – Stone Forest – Red Land – Dali – Kunming)

20 days / 19 nights – The Craddle of China
(Beijing – Qufu – Kaifeng – Anyang – Zhengzhou – Luoyang – Yuncheng – Hongtong – Pingyao – Taiyuan – Xian – Hangzhou – Wuzhen – Shanghai)